Dokumentace

Každý zaměstnavatel je povinen zpracovat, vést a aktualizovat dokumentaci ve které stanoví systém řízení BOZP. Zpracovávané organizační směrnice a dokumenty se vztahují na činnosti vedoucí k plnění všech zákonných povinností zaměstnavatele, které jsem, v rámci své odborné způsobilosti, oprávněna zajišťovat.

Povinná dokumentace uvedeného rozsahu platí pro firmy a OSVČ (pokud zaměsnávají alespoň jednoho zaměstnance)

Organizační směrnice

 • Organizace zajištění BOZP
 • Analýza a prevence rizik
 • Poskytování OOPP a čistících prostředků
 • Kategorizace prací a pracovišť
 • Zajištění pracovnělékařských služeb
 • Místní provozní řád skladu
 • Organizování dopravy

Činnosti v rámci bezpečnosti práce

 • Prohlídka pracovišť a kontrola stavu povinné dokumentace ve firmě
 • Kontrola provádění revizí a školení obsluh vyhrazených tech. zařízení
 • Pravidelné návštěvy pracovišť společnosti a roční komplexní kontrola BOZP a PO
 • Spolupráce při řešení pracovních úrazů
 • Konzultace v oblasti BOZP a PO 

bezpečný způsob skladování Nové Město nad Metují a Jaroměře

Poskytnuté dokumenty

Tiskopisy ke ke kontrole regálů, schůdků, kniha úrazů, roční kontroly strojů, seznámení s návodem k obsluze, zpracování pracovně bezpečnostních předpisů a další.

Máte zpracovanou dokumentaci?

Předcházejte pokutám státních kontrolních orgánů.


Požární ochrana

Dokumentace požární ochrany musí být zpracována dle podmínek zákona o požární ochraně a způsobem určeých vyhláškou o požární prevenci.

Druhy dokumentace

Pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí

bezpečnost při svařování
 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
 • Požární poplachové směrnice
 • Dokumentace o provedeném školení
 • Požární kniha

Pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
 • Organizační směrnice pro zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, presenční listina/osvědčení.
 • Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventisty požární ochrany, presenční listina, jmenování
 • Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventivní požární hlídky (PPH), presenční listina, jmenování
 • Přehled věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)
 • Požární kniha
 • Příkaz ke svařování

Další dokumenty jako např. Řád ohlašovny požáru, Operativní karta a pod. se zpracovávají dle místních podmínek.