• školení BOZP vašich zaměstnanců Náchod, Jaroměř a okolí
  Školení BOZP a PO zaměstnanců.
  Školení BOZP
  Dokumentace BOZP
  Náchod, Nové Město nad Metují a okolí.  Nabízím Školení BOZP a zpracování povinné dokumentace pro firmy a OSVČ. BOZP pro střední a menší firmy, školy, obecní úřady, administrativu,
  lékaře, sklady, školy, menší dílny apod. Provádím školení řidičů referentů a školení požární ochrany. V zpracované dokumentaci
  a na školení u zákazníka seznamuji zaměstnance snadno a přehledně s právy a povinnostmi podle příslušné legislativy,
  pracovními riziky, zásadami bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovišti.
 • školení BOZP zaměstnanců Nové Město nad Metují, Hronov
  školení BOZP vedoucích zaměstnanců Nové Město nad Metují, Jaroměř
  BOZP kontroly pracoviště Nové Město nad Metují, Hradec Králové
  Jako odborně způsobilá osoba provádím
  Školení BOZP,
  přehedné zpracování
  dokumentace BOZP a PO

  Provádím audit BOZP pracoviště. Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a řidičů referentů.
  Zpracování pravidel používaných nebezpečných chemických látek a přípravků na pracovišti.
  Předcházejte postihům OIP, KHS a HZS a usnadněte práci svým zaměstnancům.

Jaká školení, dokumenty BOZP na okrese Náchod nabízím?

školení BOZP Náchod

Školení BOZP

pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
javascript:edit_save();

Školení bezpečnosti práce probíhá převážně na pracovišti. Zaměstnavatel obdrží osnovu školení.

Školení obsahuje témata jako povinnosti zaměstnanců, osobní ochranné pracovní prostředky, lékařské prohlídky, kategorizace prací,zakázané činnosti, postup při pracovním úrazu, rizika při konkrétních pracovních činnostech a další.

Stránka školení
Dokumentace BOZP pro firmy Nové Město nad Metují a Náchod

Zpracování dokumentace

pro společnosti a OSVČ

Služby v oblasti BOZP, zpracování dokumentace a organizačních směrnic ve kterých se stanovují jasná pravidla BOZP ve firmě.

K vnitřním směrnicícm patří např. organizace BOZP ve firmě, analýza a prevence rizik, poskytování OOPP, lékařské prohlídky, organizace dopravy - vykládka a nakládka, předpis pro skladování a další.

Stránka dokumentace
Nové Město nad Metují a Jaroměř - pracovní úrazy zaměstnanců

Pracovní úrazy

zranění zaměstnanců při výkonu práce

Sepsání záznamu o úrazu na pracovišti se zaměstnancem a zástupcem zaměstnavatele.

Nahlášení a ošetření úrazu, objasnění příčin a okolností. Poskytnutní vzorů - knihy úrazů, záznamu o úrazu a další. Ohlášení stanonoveným orgánům a institucím. Navrhnutí opatření proti opakování úrazu.

Stránka dokumentace

Hledáte BOZP v okolí Náchoda?

pracoviště s BOZP

Rozsah prací v oblasti BOZP a požární ochrany odpovídá konkrétním podmínkám provozovatele, ať už jde o OSVČ, mikrofirmy nebo větší subjekty. K těmto podmínkám přihlížím a při své činnosti je vždy zohledňuji.

Máte-li jakýkoliv další dotaz, kontaktujte mě a domluvíme se na dalším společném postupu.

Na školení je zaměstnancům přehledně vysvětlena problematika bezpečnosti práce ve firmě presenčně na pracovišti, případne mohu nabídnout školení BOZP, požární ochrany a řidičů (referentů) formou prezentací.

Jako odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik provádím také zpracování povinné dokumentace BOZP, její aktualizaci dle platných právních předpisů, provedení roční kontroly pracoviště apod. Služby a školení upravuji individuálně pro potřeby klienta, beru ohled na jeho činnost podnikání (obchod, výrobní provoz, skladování, administrativa apod.). Dokumentaci požární ochrany zajišťuji také dle dohody.

Audit pracoviště, roční prověrku BOZP a PO, poskytnutí formulářů např. knihy úrazů, roční kontroly strojů, tiskopisů na kontrolu regálů a žebříků atd. provádím na pracovištích zákazníka na okrese Náchod (Nové Město nad Metují, Jaroměř, Hronov a okolí).

Kontaktuje mě

Mé zkušenosti

Protože praxe je cennější než teorie

Jsem odborně způsobilá osoba v oblasit BOZP /prevence rizik/.
Pokud si zákazník přeje řešit také požární ochranu, zajišťuji ji po dohodě také. Firmám, organizacím se kterými spolupracuji předkládám pravidelně aktualizované dokumenty, změny zákonů a informace bezpečnosti práce důležité pro jejich činnost.

Bezpečnostní značky a značení - informace

Bezpečnostní značky, bezpečnostní značení a signály představují jedno z efektivních sdělení určitého příkazu, zákazu nebo informace.

Účelem bezpečnostních barev a značek je rychle upozornit např. na směr úniku v případě ohrožení, objekty a situace ovlivňující bezpečnost a zdraví. Zajišťují rychlé pochopení určitých sdělení. Bezpečnostní značky se musí používat pouze k pokynům majícím vztah k bezpečnosti a zdraví. Všichni zaměstnanci jsou povinni respektovat a dodržovat příkazy nebo zákazy dané instalovanými bezpečnostními značkami.

Doplňkové služby:

Pokud máte pobočku vJihomoravském kraji doporučuji brněnskou firmu s podobnými službami na úseku BOZP a PO a kontrolách pracoviště - služby BOZP Brno

.
foto Nové Město nad Metují, Jaroměř a Hronov

Bc. Pavlína Vejrková

Váš průvodce bezpečností a ochranou zdraví při práci.