Školení zaměstnavatele

Zaměstnavatel má povinnost zajišťovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě právních předpisů např. zákoníku práce, Zákona č. 262/2006 Sb.

Zaměstnanci musí být pravidelně seznamováni s informacemi a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti, seznámení s riziky, zpracovanou dokumentací BOZP - vnitřními předpisy, zakázanými manipulacemi, používání OOPP, úmístění prostředků první pomoci, postupu při úrazu a další.

Druhy školení

  • vstupní
  • opakované
  • školení na pracovním místě
  • školení řidičů služebních osobních vozidel

Další školení dle legislativy jsou např. při převední zaměstnance na jinou práci, školení pracovníků externích firem, po pracovním úrazu a další.

Důležité je ve firmě nastavit systém přijímání nových zaměstnanců a lhůty pro opakované školení.

Opakované školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců BOZP provádím osobně, pro vstupní školení a praktický zácvik poskytuji zaměstnavateli osnovu a vzorový formulář.

školení administrativa

školení na pracovním místě

Požární ochrana

Školení požární ochrany pro mě provádí spolupracující odborně způsobilá osoba v požární ochraně. Rozsah školení je přizpůsoben provozovanné činnosti, jedná-li se o pracoviště se zvýšenným požárním nebezpečím, nebo bez zvýšenného požárního nebezpečí. Školení obsahuje základní povinnosti na úseku požární ochrany, požární dokumentace, organizace požární ochrany ve firmě, požárně nebezpečné látky a značky, chování při požáru, správné postupy hašení a další.

Máte zájem o školení bezpečnosti práce?

V tom případě neváhejte a dejte mi vědět ještě dnes.